Regulamin pobytu

REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM „MOSZCZENICZANKA”

 1. Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2, 32-620 Brzeszcze, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie nr rej KRS 0000051042, NIP: 6461001377, REGON: 272128545, będąca właścicielem OSW „Moszczeniczanka”
  w Zakopanem określa ogólne zasady dotyczące pobytu w ww. Ośrodku.

I Słownik:

 1. Klient” – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała rezerwacji lub zawarła umowę lub której przekazano poprzez przeniesienie praw i obowiązków prawo do korzystania z usług w zakresie zakwaterowania w Ośrodku, objętych uprzednio zawartą umową lub w potwierdzeniu rezerwacji.
 2. NSM” – oznacza Nadwiślańską Spółkę Mieszkaniową Sp. z o.o. ul. A. Mickiewicza 2,
  32-620 Brzeszcze
 3. Ośrodek” – oznacza Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Moszczeniczanka” ul. Kościeliska 79d, 34-500 Zakopane
 4. Rezerwacja” – oznacza zamówienie przez klienta usług dot. zakwaterowania z obowiązkiem zapłaty zaliczki, chyba że RRZ w zakresie obowiązku zapłaty zaliczki stanowi inaczej.
 5. Termin pobytu” – oznacza termin pobytu gościa w Ośrodku, widniejący w umowie lub potwierdzeniu rezerwacji.

II Postanowienia ogólne

 1. Klient zobowiązany jest przed rozpoczęciem pobytu w Ośrodku do zapoznania się i przestrzegania REGULAMINU POBYTU W OŚRODKU SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWYM „MOSZCZENICZANKA”
 2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba w Ośrodku rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy
  o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Klient zobowiązany jest dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości należy okazać na prośbę obsługi Recepcji dokument tożsamości.
 4. Klient zobowiązany jest do uiszczenia tzw. opłaty klimatycznej w wysokości określonej właściwymi przepisami za każdy dzień pobytu, płatnej w dniu przyjazdu, podczas meldunku.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 6. Osoby odwiedzające Klienta powinny opuścić Ośrodek do godziny 22:00.
 7. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie Ośrodka, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia Ośrodka bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 8. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione
  w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w Ośrodku powstałych z jego winy.
 10. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 11. Ze względu na komfort, bezpieczeństwo oraz unormowania prawne, w Ośrodku obowiązuje zakaz palenia.
 12. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego klienta w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt klienta. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie utylizowane.
 13. Ośrodek nie udziela osobom postronnym żadnych informacji o danych osobowych klientów.
 14. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest niestrzeżony.
 15. W wybranych terminach korzystanie z miejsca parkingowego Ośrodka może podlegać dodatkowej opłacie. O wysokości opłaty Ośrodek poinformuje Klienta najpóźniej w dniu potwierdzenia rezerwacji.
 16. W przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, klient proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż w dniu wyjazdu, reklamacje składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Jednocześnie Ośrodek informuje, że nie odpowiada za niedogodności powstałe z przyczyn od niego niezależnych, np. w postaci przerw w dostawie prądu, wody, czy ciepła systemowego.
 17. W ośrodku zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 18. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać
  je w miejscu do tego przeznaczonym.

Regulamin obowiązuje od 15.10.2021 r.