Ośrodek Szkoleniowo WypoczynkowyMoszczeniczanka

Strona głównaPLRegulamin rezerwacji

Regulamin rezerwacji


1. Zasady rezerwacji pobytu

1.1 Rezerwacji można dokonać elektronicznie korzystając z modułu rezerwacji na stronie internetowej, mailem, telefonicznie lub osobiście w Ośrodku Szkoleniowo –  Wypoczynkowym  „Moszczeniczanka” przy ul. Kościeliska 79D  w Zakopanem (zwanym dalej „Ośrodkiem”).
1.2 Klient dokonujący rezerwacji usługi musi mieć ukończone 18 lat i posiadać  pełną zdolność do czynności prawnych.
1.3 Klient zobowiązany jest do wpłaty  zaliczki w wysokości 30% wartości pobytu, jednak nie mniej niż 50 zł od osoby.
1.4 Dopłata do całości kwoty powinna wpłynąć na podany rachunek bankowy w terminie do dnia rozpoczęcia pobytu lub w kasie Ośrodka w dniu rozpoczęcia pobytu.
1.5 Brak dopłaty wymaganej kwoty w określonym wyżej terminie, powoduje automatyczną anulację rezerwacji i zarachowanie całej zaliczki na poczet zwrotu poniesionych kosztów związanych z częściowym wykonaniem umowy.   
1.6 O przyjęciu wpłaconej kwoty zaliczki Klient zostaje powiadomiony telefonicznie lub e-mailem oraz dodatkowo – dla rozliczeń  transakcji kartą  kredytową i e-przelewem poprzez potwierdzenie wpłaty od firmy Dotpay.
1.7 Klient, który chce wykupić usługę w okresie od 3dni - do dnia  rozpoczęcia pobytu dokonuje zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu w kasie Ośrodka.
1.8 Każdego Klienta dodatkowo obowiązuje uiszczenie opłaty klimatycznej w wysokości określonej w uchwale RM Zakopane. Opłatę uiszcza się w dniu przyjazdu w recepcji OSW „Moszczeniczanka”
1.9 Dokonanie rezerwacji/wykupienia usługi potwierdza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu. 

2.  Zasady rezygnacji z pobytu.

2.1 Klient ma prawo do rezygnacji z pobytu bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie. Oświadczenie należy przesłać pocztą na adres ośrodka, e-mailem lub fax-em.
2.2  Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia określonego w pkt. 2.1 lub dzień następny po dniu, w którym klient był obowiązany dokonać czynności określonych w pkt. 1.4
2.3 W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu z przyczyn leżących po jego stronie, w tym m.in. z powodu:
- niedotrzymania przez Klienta określonych terminów wpłat
- nie zgłoszenia się w Ośrodku w dniu rozpoczęcia pobytu
       Klient zostanie obciążony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów przez Ośrodek związanych  z częściowym wykonaniem umowy, których wysokość zależy od terminu rezygnacji i wynosi:
a) 50 zł od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpiła powyżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu
b) 15 % wartości usługi, jednak nie mniej niż 50 zł od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpiła        w okresie między 29-14 dniem przed rozpoczęciem pobytu
c) 30 % wartości usługi, jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem pobytu
2.4 Zwrot kwoty pozostałej po potrąceniu opłat określonych w pkt. 2.3 nastąpi na konto wskazane przez Klienta lub konto, z którego dokonano zapłaty, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
2.5 Nie wykorzystanie całości pobytu przez Klienta na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, nie skutkuje obniżeniem płatności za wykupioną usługę.
2.6 W uzasadnionych okolicznościach spowodowanych przypadkami losowymi Ośrodek może wyrazić zgodę na wykorzystanie wykupionej usługi w innym terminie, nie później jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła rezerwacja.

3 Ochrona danych osobowych

3.1 Administratorem danych osobowych Klientów jest Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.  U. nr 133 poz. 883 ze zm.)
3.2 Podanie danych osobowych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez OSW „Moszczeniczanka”
3.3 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu  realizacji usług przez OSW „Moszczeniczanka”
3.4 Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia.

4 Postanowienia końcowe

4.1  Prezentowane na stronie internetowej www.moszczeniczanka.com.pl informacje,materiały lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
4.2 Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu rezerwacji oraz za przerwy lub  brak dostępu do Systemu rezerwacji z przyczyn od niego niezależnych. Dostęp do Systemu rezerwacji może zostać zawieszony, jeżeli jest to konieczne do usunięcia zaistniałych awarii, zagrożeń lub innych nieprawidłowości, jak również ze względów bezpieczeństwa.
4.3 Ośrodek  nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym, lub za nieprawidłowy wybór terminu przez Klienta
4.4 Zmiany Regulaminu dokonywane będą poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej www.moszczeniczanka.com.pl . Zmieniony regulamin wchodzi  w życie z chwilą zamieszczenia go na powyższej stronie.  Strony wiąże Regulamin w brzmieniu obowiązującym w momencie dokonania rezerwacji przez Klienta.

Spacer 3D

foto

Już teraz miło nam zaprosić do odwiedzenia OSW Moszczeniczanka.

Zobacz

Newsletter

Zeskanuj kod

Galeria